Rampová 7, 041 21 Košice
+421 55 602 61 63
klp.lf@tuke.sk

Štúdium

Prečo si vybrať práve nás?

Nové technológie a vysoké nároky na odbornú spôsobilosť personálu v leteckej doprave nás zaväzujú poskytovať vzdelávanie na vysokej úrovni kvality. Naším poslaním je poskytovať a zabezpečovať vysokoškolské vzdelávanie a uskutočňovať tvorivé vedecké bádanie v oblasti leteckej dopravy

PEDAGÓGOVIA

Skúsení a odborne zdatní pedagógovia.

LITERATÚRA

Široký výber študijnej literatúry.

PRÍSTUP

Otvorený a pozitívny prístup pedagógov.

VÝSKUM

Zapájanie študentov do výskumných projektov.

ROZVOJ

Dôslednosť, presnosť a spoľahlivosť.

ATRAKTÍVNOSŤ

Atraktívne zamestnanie v leteckej doprave.

Garantujeme bakalárske štúdium v odboroch:

Študijný program Profesionálny pilot

Štúdium je zamerané na získanie poznatkov pre výkon funkcie profesionálneho pilota pre prevádzkovateľov leteckej dopravy, prípadne pre výkon ostatných druhov leteckých prác. 

Podmienkou štúdia je absolvovanie praktického leteckého výcviku vo výcvikovej organizácii (ATO). Dosiahnuté vedomosti počas štúdia zodpovedajú úrovni na získanie kvalifikácie potrebnej na výkon funkcie druhého pilota na lietadlách (ATPL) v obchodnej leteckej doprave a kvalifikáciu obchodného pilota (CPL) s doložkou pre lietanie podľa prístrojov (IR). Minimálna požadovaná dosiahnutá úroveň výcviku počas štúdia je splnenie letových cvičení na úroveň súkromného pilota lietadiel PPL(A). Po dokončení príslušného teoretického výcviku musí študent vykonať teoretickú skúšku na Dopravnom úrade Slovenskej republiky v súlade s Časťou – FCL. 

Absolvent štúdia je pripravený vykonávať činnosť profesionálneho pilota pre domácich prevádzkovateľov leteckej dopravy, prípadne pre výkon statných druhov leteckých prác, pre ktoré sa požaduje spôsobilosť profesionálneho pilota zodpovedajúcej kvalifikácie. Absolvent štúdia má požadované teoretické znalosti a praktické skúsenosti aj pre výkon funkcie vojenského pilota vo Vzdušných silách Ozbrojených síl SR.

Študijný program Pracovník riadenia letovej prevádzky

Štúdium je zamerané na výchovu vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov riadenia letovej prevádzky pre miesta riadenia letovej prevádzky v Slovenskej republike, pre ktoré sa požaduje daný stupeň vzdelania. 

Na teoretické a všeobecné predmety, ktoré sú sústredené do prvého ročníka nadväzujú v ďalších dvoch rokoch špeciálne predmety definované európskymi predpismi.Vysokoškolské štúdium má za cieľ, aby absolvent získal nielen ucelené bakalárske vzdelanie v odbore, ale zároveň ho pripravuje na vykonanie teoretických skúšok ATCO, ktorých vykonanie je nevyhnutným predpokladom pre vydanie licencie ATCO Dopravným úradom Slovenskej republiky. Teoretické štúdium je organizované tak, aby študent mal možnosť behom štúdia absolvovať praktický výcvik na trenažéroch pre riadenie letovej prevádzky. Štúdium je ukončené štátnou skúškou.

Absolvent štúdia je pripravený vykonávať činnosť pracovníka riadenia letovej prevádzky pre prevádzkovateľov leteckej dopravy, prípadne pre výkon ostatných funkcií, pre ktoré sa požaduje spôsobilosť pracovníka riadenia letovej prevádzky. Absolvent štúdia má požadované teoretické znalosti a praktické skúsenosti pre výkon funkcie vojenského riadiaceho letovej prevádzky vo Vzdušných silách Ozbrojených síl SR..

Prehľad predmetov štúdia

Matematika I                                   2/1/0     zápočet, skúška

Fyzika I                                             2/1/0     zápočet, skúška

Základy informatiky                       1/1/0     klasifikovaný zápočet

Letecká meteorológia I                 2/1/0     zápočet, skúška

Letecká legislatíva                         2/0/0     klasifikovaný zápočet

Anglický jazyk I                               0/2/0     klasifikovaný zápočet

Letecká komunikácia                    1/1/0     klasifikovaný zápočet

Základy kartografie                        2/0/0     klasifikovaný zápočet

Seminár z matematiky                  0/2/0     zápočet

Seminár z fyziky I                           0/2/0     zápočet

Matematika II                                  2/1/0    zápočet, skúška

Fyzika II                                            2/1/0    klasifikovaný zápočet

Základy letu I                                   2/1/0    zápočet, skúška

Letecká navigácia I                         2/1/0    zápočet, skúška

Letecká meteorológia II                 2/1/0    klasifikovaný zápočet

Anglický jazyk II                               0/2/0    zápočet, skúška

Letecké predpisy I                           2/1/0    klasifikovaný zápočet

Telesná výchova II                           0/2/0    zápočet

Seminár z matematiky II                0/2/0    zápočet

Seminár z fyziky II                           0/2/0    zápočet

Základy letu II                                  2/1/0     zápočet, skúška              

Letecké motory I                             1/0/0     klasifikovaný zápočet   

Letecká navigácia II                        2/1/0     zápočet, skúška              

Lietadlá                                             1/1/0     zápočet, skúška              

Výkonnosť lietadiel                         2/1/0     zápočet, skúška              

Avionika I                                          1/1/0     klasifikovaný zápočet   

Letecké el. zab. sys.                       1/1/0     klasifikovaný zápočet   

Anglický jazyk III                              0/2/0     klasifikovaný zápočet   

Simulátorový výcvik pilotov I         0/2/0     zápočet              

Výberový jazyk I                               0/2/0     zápočet              

Hmotnosť a vyváženie lietadiel    2/1/0     zápočet, skúška              

Letecké predpisy II                         2/1/0     zápočet, skúška 

Letiská                                              1/1/0     klasifikovaný zápočet              

Anglický jazyk IV                             0/2/0     zápočet, skúška              

Telesná výchova IV                         0/2/0     zápočet              

Výberový jazyk II                             1/1/0     zápočet  

Simulátorový výcvik pilotov II       1/1/0     zápočet   

Letecké motory II                               1/1/0     zápočet, skúška              

Avionika II                                            1/1/0     zápočet, skúška

Ľudská výkonnosť a obmedzenia    2/1/0     klasifikovaný zápočet   

Plánovanie a monitorovanie letu     2/2/0     zápočet, skúška              

Prevádzkové postupy                        2/1/0     zápočet, skúška              

Anglický jazyk V                                  0/2/0     klasifikovaný zápočet   

Simulátorový výcvik pilotov III          0/2/0     zápočet              

Výberový jazyk III                                0/2/0     zápočet              

Prostriedky na poz. obsluhu liet.     1/1/0     zápočet

Telesná výchova V                             0/2/0     zápočet

Ekonomika leteckej dopravy            2/1/0     zápočet, skúška

Základy manažmentu                       2/1/0     zápočet, skúška   

Pátracia a záchranná služba           2/0/0     klasifikovaný zápočet             

Anglický jazyk VI                                0/2/0     klasifikovaný zápočet   

Bakalárska práca                               0/8/0     zápočet              

Základy logistiky                                2/1/0     zápočet              

Obhajoba bakalárskej práce

Kolokviálna skúška z predmetov:

  • -Letecké predpisy
  • -Základy letu
  • -Letecká navigácia
  • -Letecká meteorológia
Prehľad predmetov štúdia

Matematika I                                   2/1/0     zápočet, skúška

Fyzika I                                             2/1/0     zápočet, skúška

Základy informatiky                       1/1/0     klasifikovaný zápočet

Letecká meteorológia I                 2/1/0     zápočet, skúška

Letecká legislatíva                         2/0/0     klasifikovaný zápočet

Anglický jazyk I                               0/2/0     klasifikovaný zápočet

Letecká komunikácia                    1/1/0     klasifikovaný zápočet

Základy kartografie                        2/0/0     klasifikovaný zápočet

Seminár z matematiky                  0/2/0     zápočet

Seminár z fyziky I                           0/2/0     zápočet

Matematika II                                  2/1/0    zápočet, skúška

Fyzika II                                            2/1/0    klasifikovaný zápočet

Základy letu                                     2/1/0    zápočet, skúška

Letecká navigácia I                         2/1/0    zápočet, skúška

Letecká meteorológia II                 2/1/0    klasifikovaný zápočet

Anglický jazyk II                               0/2/0    zápočet, skúška

Letecké predpisy I                           2/1/0    klasifikovaný zápočet

Telesná výchova II                           0/2/0    zápočet

Seminár z matematiky II                0/2/0    zápočet

Seminár z fyziky II                           0/2/0    zápočet

Riadenie letovej prevádzky                     3/1/0     zápočet, skúška              

Letecká navigácia II                                 2/1/0     zápočet, skúška              

Lietadlá v leteckej doprave                     1/1/0     klasifikovaný zápočet   

Avionické systémy                                   1/1/0     zápočet, skúška 

Letecké elektronické zabezp. systémy 1/1/0     klasifikovaný zápočet   

Anglický jazyk III                                       0/2/0     klasifikovaný zápočet   

Výberový jazyk                                          0/2/0     zápočet              

Automatizácia v RLP                               2/1/0     zápočet, skúška              

Letecké predpisy II                                   2/1/0     zápočet, skúška              

Letiská                                                       1/1/0     klasifikovaný zápočet   

Anglický jazyk IV                                      0/2/0     zápočet, skúška 

Procedurálne riadenie LP                       1/0/0     zápočet, skúška   

Praktický výcvik v proc. riadení           0/10/0     klasifikovaný zápočet   

Telesná výchova IV                                  0/2/0     zápočet              

Výberový jazyk II                                       0/2/0    zápočet

Radarové riadenie let.j prevádzky           1/0/0     zápočet, skúška              

Praktický výcvik v rad. riadení                 0/0/10   klasifikovaný zápočet   

Profesijné prostredie                                1/0/0     klasifikovaný zápočet   

Prevádzkové postupy                               2/1/0     zápočet, skúška              

Ľudský faktor v letectve                           2/1/0     klasifikovaný zápočet   

Anglický jazyk V                                         0/2/0     klasifikovaný zápočet   

Výberový jazyk III                                       0/2/0     zápočet

Prostriedky na poz. obsluhu liet.             2/1/0     zápočet

Telesná výchova V                                     0/2/0     zápočet               .

Systémy riadenia bezpečnosti        2/0/0     klasifikovaný zápočet            

Ekonomika leteckej dopravy            2/1/0     zápočet, skúška

Základy manažmentu                       2/1/0     zápočet, skúška   

Pátracia a záchranná služba           2/0/0     klasifikovaný zápočet             

Anglický jazyk VI                                0/2/0     klasifikovaný zápočet   

Bakalárska práca                               0/8/0     zápočet              

Základy logistiky                                2/1/0     zápočet              

Obhajoba bakalárskej práce

Kolokviálna skúška z predmetov:

  • -Letecké predpisy
  • -Riadenie letovej prevádzky
  • -Systémy v RLP
  • -Procedurálne a radarové riadenie
Facebook
Facebook
YouTube