Rampová 7, 041 21 Košice
+421 55 602 61 63
klp.lf@tuke.sk

Kurzy

Výcviková organizácia pre výcvik RLP

Vstupné požiadavky

Podmienkou prijatia do kurzu základného výcviku je dosiahnutie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania a prihlásenie sa do kurzu na predpísanom tlačive „Prehlásenie účastníka kurzu“.

Ciele kurzu

Kurz je zameraný na odbornú prípravu riadiacich letovej prevádzky v civilnom letectve. V rámci kurzu absolvujú účastníci kurzu odborné letecké predmety vyžadované príslušnými predpismi a nariadeniami. Rozsah kurzu pokrýva požiadavky príslušných nariadení. Základný výcvik prebieha vo VO LF TUKE pod vedením schválených lektorov.

Organizácia kurzov

Každý kurz základného výcviku sa realizuje v rámci vysokoškolského štúdia bakalárskeho študijného programu. Základný výcvik sa uskutočňuje v súlade so študijnou dokumentáciou schválenou Akreditačnou komisiou vlády SR v nadväznosti a v súlade s požiadavkami Nariadenia komisie (EÚ) 2015/340 a Rozhodnutiami riaditeľa EASA č. ED Decision 2015/010/R č. ED Decision 2015/015/R, ktorými sa vydali prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenský materiál (AMC a GM) k uvedenému nariadeniu. Po úspešnom ukončení základného výcviku výcviková organizácia vydáva žiadateľovi „Osvedčenie o absolvovaní kurzu základného výcviku ATCO“. Základný výcvikový kurz nie je možné organizovať v externej forme štúdia.

Kontakt

Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
Výcviková organizácia pre základný výcvik RLP
Rampová 7
041 21 Košice

Zabezpečenie kurzov

Zodpovedná osoba: Ing. Juraj Vagner, PhD., Ing.Paed.IGIP
Email: juraj.vagner@tuke.sk

Výcviková organizácia pre výcvik RLP-MIL

Vstupné požiadavky

Podmienkou prijatia do kurzu základného výcviku je dosiahnutie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania a prihlásenie sa do kurzu na predpísanom tlačive „Prihlásenie do kurzu“.

Ciele kurzu

Kurz je zameraný na odbornú prípravu pre RLP vo vojenskom letectve. V rámci kurzu absolvujú účastníci kurzu odborné letecké predmety vyžadované príslušnými predpismi a nariadeniami. Rozsah kurzu pokrýva požiadavky nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/340. 

Organizácia kurzov

VO LF TUKE je Odborom štátnej správy vo vojenskom letectve Ministerstva obrany SR (OŠSVL MO SR) schválená ako odborne spôsobilá pre poskytovanie základného výcviku v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami. Základný výcvik v súlade s požiadavkami príslušných predpisov a nariadení realizovaný formou kurzu.

Odbornú výučbu jednotlivých predmetov zabezpečujú schválení lektori. Pri realizácii kurzu základného výcviku musí byť v plnom rozsahu dodržiavaný Letecký zákon (č. 143/98 Z.z.), Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/340, MP–ÚVL–RLP–17/2008, P–ÚVL–RLP–2/2016, Prevádzková príručka VO a Výcviková príručka VO. Pri výučbe je nevyhnutné spĺňať všetky podmienky a postupy vyžadované (OŠSVL MO SR)  pri vydaní osvedčenia odbornej spôsobilosti pre VO LF TUKE.

Kontakt

Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
Výcviková organizácia pre základný výcvik RLP-MIL
Rampová 7
041 21 Košice

Zabezpečenie kurzov

Zodpovedná osoba: Ing. Juraj Vagner, PhD., Ing.Paed.IGIP
Email: juraj.vagner@tuke.sk

Facebook
Facebook
GOOGLE
https://klp.lf.tuke.sk/kurzy">
TWITTER
YouTube